Trainer

Nuhi Ukaj
Sensei

Karate, Aikijitsu, Kyoko Ryu, Kobudo

Marion Perras
Sempai

Karate, Aikijitsu